آشنایی با مرکز فن بازار آصفhttp://www.aseftechmart.com
بخشي از خدماتي كه مركز‌فن‌بازارهاي صنعتي آصف ارايه مي‌دهد: ۱. معرفي سرمايه‌گذار ۲. كسب وام از بانك‌هاي معتبر داخلي و خارجي ۳. معرفي ايده‌هاي نو به ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نام موسسه آدرس سايت تلفن فکس کد شهر
دانشگاه علوم پزشکي اراک http://www.arakmu.ac.ir/ 3135760 3134766 0861
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل http://www.arums.ac.ir/ 3351020 3351053 0451
دانشگاه علوم پزشکي اروميه http://www.umsu.ac.ir/ 2226020 2221841 0441
دانشگاه علوم پزشکي تبريز http://www.tbzmed.ac.ir/ 3346147-3346103 3342761 0411
دانشگاه علوم پزشکي شيراز http://www.sums.ac.ir/ 2352559-233266 2359317 0711
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج http://www.yums.ac.ir/ 2227229 2225689 0741
دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان http://www.hums.ac.ir/ 34276-34275 31991 0761
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان http://www.mui.ac.ir/ 685141 6685145 0311
دانشگاه علوم پزشکي اهواز http://www.aums.ac.ir/ 3339092 3335200 061
دانشگاه علوم پزشکي ايران http://www.iums.ac.ir/ 8052234 8052235 021
دانشگاه علوم پزشکي ايلام ندارد 333408-3334060 3334080 0841
دانشگاه علوم پزشکي بابل http://www.mubabol.ac.ir/ 2229015 2290181 0111
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند http://www.bums.ac.ir/ 4430075 4430076 0561
دانشگاه علوم پزشکي تهران http://www.tums.ac.ir/ 6498170-6405666 6419537 021
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان http://www.rums.ac.ir/ 8230090 8220092 0391
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان http://www.zdmu.ac.ir/ 3228110 230884 0541
دانشگاه علوم پزشکي زنجان http://www.zums.ac.ir/ 25010-24777 39624 0241
دانشگاه علوم پزشکي سمنان http://www.sem-ums.ac.ir/ 3112379 3112379 0231
دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد ندارد 3330061-5 3334588 0381
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي http://www.sbmu.ac.ir/ 2401022-2402178 2400052 021
دانشگاه علوم پزشکي قزوين http://www.qums.ac.ir/ 3333400 3331300 0281
دانشگاه علوم پزشکي کردستان http://www.muk.ac.ir/ 3287101 3233600 0871
دانشگاه علوم پزشکي کرمان http://www.kmu.ac.ir/ 213025 213514 0341
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه http://www.kums.ac.ir/ 54434 58945 0831
دانشگاه علوم پزشکي گرگان ندارد 2224540 2224551 0171
دانشگاه علوم پزشکي گيلان http://www.gums.ac.ir/ 3221282 3227070 0131
دانشگاه علوم پزشکي لرستان http://www.lums.ac.ir/ 22149-22030 22030 0661
دانشگاه علوم پزشکي مازندران ندارد 2262140 2262370 011252
دانشگاه علوم پزشکي مشهد http://www.mums.ac.ir/ 8413007-8439273 8413006 0511
دانشگاه علوم پزشکي همدان http://www.umsha.ac.ir/ 2520683-4 2520773 0811
دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي http://www.ssu.ac.ir/ 8245442 8245446 0351
دانشگاه علوم پزشکي جهرم ندارد 4447760 4449003 0791
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار http://www.medsab.ac.ir/ 26700 21523 0571
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ندارد 3330610-1 3334090 0273
دانشگاه علوم پزشکي فسا http://www.fums.ac.ir/ 227093 2227091 0711
دانشگاه علوم پزشکي قم http://www.qsms.ac.ir/ 7700443 36767 0251
دانشگاه علوم پزشکي گناباد ندارد 7223513 3815 0535