به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نام موسسه آدرس سايت تلفن فکس کد شهر
دانشگاه اروميه http://www.urmia.ac.ir/ 3448131-3 3443443 441 0441
دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir/ 7932640 6684435 0311
دانشگاه الزهرا http://www.alzahra.ac.ir/ 8044051-8 8035187 021
دانشگاه بوعلي سينا http://www.basu.ac.ir/ 8271043-8273042-44 8272046 0811
دانشگاه بين المللي امام خميني http://www.ikiu.ac.ir/ 661201-2-4-6-7,660413-15 3662980 0281
دانشگاه پيام نور http://www.pnu.ac.ir/ 2442060-9 2441511 021
دانشگاه تبريز http://www.tabrizu.ac.ir/ 3340081-3340089 3344013 0411
دانشگاه تربيت مدرس http://www.modares.ac.ir/ 8011001 8006544 021
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان http://www.azaruniv.edu/ 4325146- 8 4325136 0412
دانشگاه تربيت معلم تهران http://www.saba.tmu.ac.ir/ 81021,0261-4579600 8830856 021
دانشگاه تهران http://www.ut.ac.ir/ 6405047 - 6462699 - 6419831 - 6112933 - 6112664 - 6111 6409348 021
دانشگاه فني حرفه اي http://www.uast.ac.ir/ 8971620-7 895468 021
دانشگاه شهيد باهنر کرمان http://www.uk.ac.ir/ 3220041-50 2235391 0341
دانشگاه شهيد بهشتي http://www.cc.sbu.ac.ir/ 29901 2403795 021
دانشگاه شهيد چمران اهواز http://www.cua.ac.ir/ 3330010-19 3360017 0611
دانشگاه شيراز http://www.shirazu.ac.ir/ 6283605-9 2332227 0711
دانشگاه تکنولوژي اصفهان http://www.iut.ac.ir/ 3912210 3913112 0311
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي http://www.kntu.ac.ir/ 8882991-3 - 8881016 - ,8881067-9 8797469 021
دانشگاه صنعتي سهند http://www.sut.ac.ir/ 3224951-5.3443800-39 3224950 0412
دانشگاه صنعتي شريف http://www.sharif.ac.ir/ 6161 6005310 021
دانشگاه علامه طباطبايي http://www.atu.ac.ir/ 8901521-5 8902536 021
دانشگاه علم و صنعت ايران http://www.iust.ac.ir/ 7492940-60,7451500-15 7451517 021
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان http://www.gau.ac.ir/ 2220320-1 - 2226594 - 2224827 - 2245963 - 2245961 2227867 0171
دانشگاه گيلان http://www.guilan.ac.ir/ 3223040-42 6660070 0131
دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/ 32091-5 33702 011252
دانشگاه محقق اردبيلي http://www.uma.irost.net/ 5512081-90 5227419 0451
دانشگاه هنر تهران http://www.art.ac.ir/ 8954601-5 8954610 021
دانشگاه يزد http://www.yazduni.ac.ir/ 7250220 7250119 0351